NapiProjekt

Vodeon

Utrzymujemy się z reklam oraz wsparcia użytkowników.
Jeśli chcesz, by serwis pozostał darmowy, wyłącz adblocka lub dorzuć się.
Pamiętaj, każdy grosz się liczy!

NapiProjekt

idealnie dopasowane napisy do Twojego filmu

NapiProjekt to program, dzięki któremu w jednej chwili pobierzesz dopasowane do Twojego filmu napisy. Program jest dziecinnie prosty w obsłudze. Wystarczą dwa kliknięcia myszką, aby na Twoim dysku znalazły się napisy idealnie dopasowane do Twojej wersji filmu.

Aktualności

Poszukujemy moderatorów. Dołącz do naszego zespołu.

2018-10-02 więcej

Awaria OVH, firmy hostującej serwis.

2017-11-09 więcej

Tu możesz dodać propozycje rozwoju NapiProjekt

2017-10-27 więcej

Statystyki

Dzisiaj Pobrań napisów: 10564
Dodanych napisów: 60
Instalacji programu: 117
Założonych kont: 1
Dodanych powiadomień SMS: 0
Wysłanych powiadomień SMS: 0
Wczoraj Pobrań napisów: 35839
Dodanych napisów: 147
Instalacji programu: 232
Założonych kont: 0
Dodanych powiadomień SMS: 1
Wysłanych powiadomień SMS: 0

Regulamin korzystania z serwisu i zasobów NapiProjekt


 1. Definicje pojęć
  1. Serwis NapiProjekt – usługa internetowa, na którą składa się aplikacja działająca pod systemami operacyjnym Windows oraz Andorid, strona internetowa oraz chmura danych umieszczona w internecie przechowująca zasoby serwisu.
  2. Korzystanie z serwisu – każda forma wykorzystania serwisu bądź dowolnej jego części przez Użytkownika, w szczególności uzyskiwanie dostępu do chmury poprzez aplikację bądź stronę internetową serwisu.
  3. Administracja serwisu – grupa osób wyznaczona przez właściciela serwisu, czuwająca na prawidłowym funkcjonowaniem serwisu oraz zgodnością jego wykorzystania przez użytkowników z niniejszym regulaminem.
  4. Moderacja – proces zarządzania treścią przez administrację serwisu.
  5. Użytkownik – każda z osób, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu.
  6. Konto w serwisie – indywidualny profil tworzony przez użytkownika, dostępny na login i hasło, umożliwiający personalizację serwisu tj. dostosowanie jego działania do potrzeb użytkownika.
  7. Udostępniający – użytkownik, który umieścił plik w zasobach serwisu.
  8. Pobierający – użytkownik, który pobrał plik z zasobów serwisu.
  9. Plik – element zasobu danych serwisu, jeden lub więcej plików tekstowych zapisanych w jednym z dopuszczalnych przez serwis formacie i umieszczony w jego zasobie przez Udostępniającego.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Celem serwisu jest udostępnienie przestrzeni w chmurze danych głównie na rzecz osób niesłyszących do archiwizacji plików i zapewnienia dostępu do nich na każde żądanie poprzez możliwości techniczne udostępniane w tym celu przez serwis, oraz na rzecz innych osób potrzebujących tego rodzaju usługi.
  2. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, jednak użytkownik zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt sprzęt potrzebny do korzystania z serwisu oraz łącze internetowe konieczne do połączenia się z serwisem.
  3. Pliki umieszczone w serwisie przez Udostępniającego traktowane są jako autorskie opracowania twórcze, uzupełniające wskazany materiał filmowy o przekaz przeznaczony dla osób niesłyszących.
  4. Serwis nie odpowiada za udostępnione pliki ani ich zawartość, w szczególności za jakiekolwiek cechy takie jak poprawność, dokładność, zgodność, czytelność, specyfikację techniczną, możliwości użytkowania, nazewnictwo, opis pliku ani komentarze wystawione przez innych użytkowników.
  5. Domniemuje się, że pliki znajdujące się w zasobach serwisu są własnością Udostępniającego, jednak z uwagi na specyfikę Internetu pozwalającą na nieograniczone przesyłanie danych na terenie całego świata, w celu wyłączenia ewentualnej odpowiedzialności serwisu z tytułu przechowywania plików i korzystania z nich przez Pobierających, Udostępniający oświadcza iż przesyłając pliki do serwisu udziela serwisowi i jego współpracownikom licencji na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych plików i ich zawartości, a także na tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych, w tym redagowania, tłumaczenia, adaptacji lub innych zmian w ramach wykonywania praw zależnych. Dotyczy to wszystkich plików i treści przesłanych do serwisu niezależnie od daty i formy ich przesłania. Udostępniający w ramach opisanej licencji przyznaje prawa w ograniczonym celu obejmującym utrzymywanie, promocję i udoskonalanie serwisu. Licencja pozostanie w mocy także gdy użytkownik przestanie korzystać z serwisu. Udostępniający musi dysponować niezbędnymi prawami (w tym autorskimi prawami majątkowymi i zależnymi) do udzielenia powyższej licencji na wszelkie pliki, które przesyła do serwisu.
  6. Pliki pobrane z serwisu przez Pobierającego, a nie umieszczone tam przez niego mogą służyć tylko do niekomercyjnego użytku prywatnego we własnym zakresie. W szczególności zabrania się czerpania jakichkolwiek korzyści pobranych plików, modyfikacji, udostępniania, przesyłania na inne serwisy i wykorzystania w innych celach niż opisane w pkt. 5.
  7. Pliki pobrane z serwisu mogą być używane tj. odtwarzane tylko z legalnym materiałem filmowym posiadanym przez Pobierającego, w celach użytku osobistego.
  8. Administracja serwisu ma prawo skasowania pliku z zasobów serwisu jeżeli narusza on regulamin serwisu lub z innego uzasadnionego powodu, takiego jak wątpliwości co do posiadania przez Udostępniającego praw do zawartości pliku, bądź otrzymania zgłoszenia od osoby trzeciej, przypisującej sobie w sposób wiarygodny autorstwo przedmiotowego pliku.
  9. O skasowaniu pliku oraz powodzie takiego zadziałania Udostępniający zostanie powiadomiony drogą mailową przez Administrację serwisu. W razie zaistnienia różnicy zdań bądź konfliktu pomiędzy użytkownikami przypisującymi sobie autorstwo pliku, serwis rezerwuje sobie prawo do arbitralnego rozstrzygnięcia takiego sporu, jeśli użytkownicy nie porozumieją się na drodze polubownej.
  10. Serwis ma prawo skasować tzw. martwe konto czyli takie, na które zarejestrowany użytkownik nie zalogował się ani razu w ciągu 6 miesięcy. Serwis ma również prawo do skasowania lub zablokowania konta w razie złamania przez użytkownika regulaminu, a także w razie naruszenia przez użytkownika prawa bądź norm etycznych i zasad współżycia społecznego. W razie konieczności serwis ma prawo zablokować dostęp dla wszystkich numerów IP, z których łączył się ten użytkownik.
  11. W razie potrzeby, tj. informacji technicznych, ogłoszeń, powiadomień bądź okazjonalnych przekazów podmiotów współpracujących, serwis kontaktuje się z użytkownikami posiadającymi konto za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda wysłana wiadomość e-mail uważana jest za dostarczoną i nie podlega reklamacji co do formy ani treści.
 3. Prawa i obowiązki użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu na własny użytek niekomercyjny, tj. do udostępniania plików poprzez przesłanie ich do zasobów serwisu oraz do pobierania plików znajdujących się w zasobach serwisu.
  2. Użytkownik ma prawo do dowolnej modyfikacji zawartości pobranego pliku na własną rzecz i użytek osobisty, ale nie ma prawa do przypisywania sobie autorstwa cudzego pliku nawet po jego znacznej modyfikacji.
  3. Użytkownik ma prawo do żądania od Administracji serwisu usunięcia pliku, które jego zdaniem naruszają prawa autorskie jego twórcy, albo do żądania odpowiedniej zmiany przypisania autorstwa takiego pliku w serwisie. Każde żądanie musi być odpowiednio uzasadnione, udowodnione i uargumentowane. Serwis zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w najlepszej wierze i zgodnie z własnym interesem.
  4. Użytkownik ma prawo do założenia konta w serwisie, przy czym może mieć tylko jedno konto i nie może udostępniać go innym osobom, ani korzystać z kont innych użytkowników. Przy zakładaniu konta użytkownik jest zobowiązany do podania własnego, poprawnego i aktywnego adresu e-mail.
  5. Użytkownik ma obowiązek zgłosić Administracji serwisu każdy zauważony przypadek naruszenia regulaminu przez innych użytkowników
  6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich i postanowień niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów, a także do poszanowania innych użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich.
  7. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie serwisu, a także niszczenia, zmianie, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do kont innych użytkowników i udostępnionych przez nich plików. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do nie rozsyłania spamu, niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w serwisie, a także do nie wpływania na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia, wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie argumentów personalnych lub w jakikolwiek sposób mogących naruszać dobra osobiste drugiej strony lub osób trzecich. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do nie propagowania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich.
  8. W celu pozbycia się wątpliwości co do statusu prawnego plików umieszczonych w serwisie, Udostępniający zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do serwisu z tytułu wykorzystania określonych w pkt. II 5 plików w jakikolwiek sposób.
  9. Użytkownik zobowiązuje się do okresowego regularnego sprawdzania zawartości skrzynki pocztowej , której adres podał przy zakładaniu konta w serwisie, i do nie blokowania wiadomości, których nadawcą jest serwis NapiProjekt.
 4. Szczególne prawa i obowiązki użytkownika udostępniającego pliki
  1. Udostępniający ma prawo do udostępnienia pliku poprzez przesłanie go do zasobów serwisu w dowolnym momencie, pod warunkiem iż posiada niezbędne prawa do pliku i jego zawartości.
  2. W razie nieznajomości autora pliku, Udostępniający ma obowiązek zaznaczenia tego faktu w odpowiedni sposób w opisie pliku. Udostępniający nie ma prawa do przypisania sobie autorstwa cudzego pliku, a jednocześnie jest zobowiązany do ustalenia autora wszelkimi możliwymi sposobami i do przekazania wówczas pliku na rzecz autora, bądź na uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód autora do pozostawienia pliku w serwisie w formie przesłanej przez Udostępniającego.
  3. Udostępniający ma prawo usunąć udostępniony plik z serwisu bez informowania serwisu o tym fakcie. Usunięcie pliku łączy się z koniecznością podania powodu usunięcia.
  4. Udostępniający może w dowolnej chwili edytować informacje o pliku, a także zamienić plik udostępniając w jego miejsce inny plik, podając powód tej zamiany.
  5. W razie usunięcia pliku przez Administrację serwisu, Udostępniający ma prawo do odwołania się od tej decyzji w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia usunięcia w formie pisemnej skierowanej pod adresem Administracji. Odwołanie musi zawierać identyfikator pliku oraz tytuł pozwalający na zidentyfikowanie tego pliku.
  6. Udostępniający wyraża zgodę na publikację wszelkich udostępnionych przez siebie materiałów, w szczególności plików i na pobieranie ich przez Użytkowników serwisu bez ograniczeń i bez opłat.
 5. Moderacja zawartości i treści zakazane w serwisie
  1. Administracja serwisu moderuje przesłaną przez użytkowników treść tylko w razie zaistnienia takiej konieczności na podstawie własnych obserwacji lub zgłoszenia przez użytkowników naruszenia regulaminu bądź pojawienia się innych przesłanek.
  2. Moderator umocowany do swoich działań przez administrację serwisu ma prawo usunąć plik gdy:
   • Nieprawidłowo został podany autor pliku, tj. w jego polu została wpisana osoba dokonująca modyfikacji takiej jak synchronizacja, korekta lub uzupełnienie
   • Plik ma usuniętą stopkę z autorem, bądź dodaną stopkę, której zabrania niniejszy regulamin
   • Stwierdzono kradzież pliku, czyli przypisanie sobie autorstwa cudzego pliku w dowolny sposób, np. poinformowanie o tym w stopce pliku.
   • Treść pliku ma charakter wulgarny, tj. autor pliku przejaskrawił ją w sposób odbiegający od materiału referencyjnego
   • Plik pochodzi z płyty DVD, tj. jest "SubRipem"
   • Życzenie usunięcia pliku wyraził jego prawowity autor
  3. Zabrania się przesyłanie do serwisu plików:
   • pochodzących z płyt DVD (tzw. SubRipów)
   • dotyczących filmów pornograficznych, zwiastunów, filmów amatorskich i temu podobnych
   • do których przypisuje się autorstwo z tytułu ich modyfikacji takich jak synchronizacja, korekta bądź uzupełnienie lub rozbudowanie, jeżeli pierwotny plik jest autorstwa innego użytkownika
   • z wyciętymi stopkami i/lub z dodanymi stopkami
   • ze stopkami zawierającymi adresy stron internetowych innych niż niekomercyjne strony tłumaczy
  4. Zabrania się umieszczania adresów innych stron internetowych w informacjach o pliku.
  5. Moderator a prawo zmienić informację o pliku jeżeli zawiera ona treści nieistotne, obraźliwe, wulgarne, nie dopuszczony przez regulamin adres strony www, nieprawdziwy podpis lub z innego powodu stwierdzi taką konieczność.
 6. Podstawa Prawna
  1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 7. Administrator Danych Osobowych
  1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest firma X-SOFT z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 53/17 e-mail: kontakt@napiprojekt.pl
 8. Cel zbierania danych osobowych
  1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin
 9. Czas przetwarzania danych
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 26 miesięcy do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Serwis udostępniany jest w postaci każdorazowo zastanej przez użytkownika. Na działanie serwisu nie jest udzielana gwarancja.
  2. Użytkownik może zgłosić na piśmie gwarancję dotyczącą działania serwisu, która zostanie rozpatrzona przez administrację w ciągu 14 dni. Zgłoszenie może wymagać wypełnienia formularza reklamacyjnego. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynika ona z nieznajomości postanowień regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa bądź zwyczajów przyjętych w Internecie.
  3. Administracja zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto użytkownika w razie wyższej konieczności polegającej na usunięciu nieprawidłowości w technicznym funkcjonowaniu serwisu bądź zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta użytkownika.
  4. Serwis ani jego Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności w korzystaniu z serwisu, ani za żadne skutki jego wykorzystania przez użytkowników.
  5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
  6. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia użytkowników.